I 8 - Romans d'Isonzo - Parco di Judrio e Torre / Romans - Park Idrijce in Tera
Romans d'Isonzo
Romans d'Isonzo
Da Romans d’Isonzo al Parco di Judrio e Torre

 

Il percorso congiunge il centro di Romans di Isonzo con il parco di Judrio e Torre, attraverso un territorio che presenta valenze naturalistiche, archeologiche, di archeologia industriale

Nel centro di Romans si trovano alcune architetture di un certo rilievo: la chiesa di Santa Elisabetta, con il campanile “a cipolla”, tipico di questa parte di Friuli; la settecentesca villa del Torre; palazzo Candussi, caratteristica costruzione padronale che si affaccia sulla strada con una graziosa facciata e si apre all’interno su una corte un tempo dedicata ai lavori agricoli ( sarà prossima sede di un museo che raccoglierà le testimonianze longobarde emerse dal territorio locale; vi troveranno sede pure la biblioteca e altre strutture comunali). Si segnala pure Borgo Raccogliano, piccolo agglomerato rurale poco fuori al paese, a nord-ovest.

Ci allontaniamo dall’abitato lungo la strada che si stacca in prossimità del campo sportivo. Poco oltre ci troviamo di fronte un capannone rimaneggiato, un tempo sede “staccata” dello stabilimento triestino Modiano, noto per le carte da gioco.

L’area che attraversiamo un centinaio di metri dopo, dove le case lasciano il posto alla campagna, è il luogo di una importate necropoli longobarda. Le prime sepolture emersero casualmente nel 1986, mettendo in luce dei risultati sorprendenti. L’anno seguente i lavori di scavo proseguirono in modo sistematico, permettendo di riportare in superficie una necropoli alto-medievale dai limiti non ancora chiariti, ma sicuramente una delle più grandi d’Italia. Altre 260 sepolture si disponevano a file grossomodo parallele, a orientamento est-ovest, con la testa a ovest (tranne qualche eccezione), a una profondità in genere inferiore al metro. I defunti, tra i quali si individuarono guerrieri e donne longobarde, erano dotati di corredi di tipo diverso, costituiti da vasellame, scudi e armi da offesa, o caratterizzati dalla presenza di pettine e coltello.

Proseguiamo lungo la strada fino a raggiungere la nuova circonvallazione del paese. Davanti a noi una campagna ordinata, disegnata dai fossi e dai filari di arbusti. In fondo, la grande mole della fornace abbandonata, sullo sfondo di una cortina di pioppi e altri alberi che ci segnalano il corso del torrente Judrio.

Il nostro percorso di divide in due: possiamo raggiungere l’argine attraverso due carrarecce diverse, che si staccano dalla circonvallazione una più a sud (alla nostra sinistra) l’altra a nord (a destra).

Da entrambe vediamo molto bene la fornace, che oggi si presenta come un grosso edificio in parte cadente affiancato da una ciminiera. La prima fornace costruita in questo luogo si trovava però in posizione avanzata, corrispondente più o meno al prato antistante la facciata dell’edificio attuale. Era un forno di tipo Hoffmann a 12 camere, ossia un tipo di fornace che riprendeva il modello tecnologico diffuso nella seconda parte dell’Ottocento, primo sistema industriale per la produzione dei mattoni (le “camere”, ossia delle stanze adibite a forno, erano disposte ad anello, comunicanti tra loro in modo che il fuoco per la cottura dei mattoni veniva spostato di camera in camera, senza dover essere spento e riacceso per il caricamento dei materiali). L’impresa apparteneva originariamente ai triestini Wagner e Dachler, che la inaugurarono in una zona e in un periodo molto favorevoli per quella lavorazione (in tutto il goriziano ce n’era all’epoca circa una trentina). In breve si pensò di passare alla costruzione di un secondo impianto, molto più ampio (forno Hoffmann a 24 camere, con tre piani superiori per l’essiccazione e la lavorazione) corrispondente all’edificio ancora esistente. Lo stabilimento proseguì la sua attività con l’intervento del possidente locale Candussi anche dopo la prima guerra mondiale, ampliando la produzione e la manodopera fino a raggiungere un posto dominante nel suo campo. Chiuse nel 1950, per la crisi dovuta all’introduzione sui mercati di un più moderno sistema produttivo.

Non tutti i fabbricati che componevano il complesso industriale sono rimasti in piedi: oltre agli edifici esistenti, c’erano altre due ciminiere, numerosi porticati per l’essiccazione dei prodotti e spazi attrezzati per la lavorazione dell’argilla. Le cave per l’estrazione dell’argilla, delle “buche” divenute nel tempo dei laghetti, si trovavano di nei dintorni, di qua e di là del Judrio.

Il torrente Judrio, che raggiungiamo a circa trecento metri dalla circonvallazione è qui nell’ultimo tratto del suo corso. Poco a valle sfocia nel torrente Torre, che a sua volta dopo qualche chilometro confluisce nell’Isonzo. Poco a monte invece lo Judrio raccoglie le acque dell’affluente Versa.

Od Romansa (Romans d'Isonzo) do Parka Idrijce in Tera (Parco di Judrio e Torre)

Pot, ki povezuje središče Romansa (Romans d'Isonzo) s Parkom Idrijce in Tera (Parco di Judrio e Torre), poteka čez območje, ki je pomembno z vidika naravne, arheološke in industrijske dediščine.

V središču Romansa se nahaja nekaj pomembnih arhitekturnih del: cerkev sv. Elizabete s čebulastim zvonikom, ki je značilen za ta del Furlanije; vila Del Torre iz 18. stoletja; palača Candussi, značilna gosposka stavba, ki je z elegantnim pročeljem obrnjena na cesto, notri pa se odpira na dvorišče, nekdaj namenjeno kmečkim opravilom – v njej bo sedež muzeja, v katerem bodo zbrane langobardske najdbe, ki so jih odkrili na tem območju, poleg tega pa tudi knjižnica in druge občinske ustanove. Omeniti velja tudi Borgo Raccogliano, manjši kmečki zaselek severozahodno od vasi.

Naselje zapustimo po cesti, ki se odcepi v bližini športnega igrišča. Malo naprej se nahaja preurejena proizvodna hala, nekoč dislocirana enota tržaškega podjetja Modiano, znanega po proizvodnji igralnih kart.

Čez približno sto metrov se hiše umaknejo poljem in na tem območju se nahaja pomembno langobardsko grobišče. Prve grobove so po naključju odkrili leta 1986 in na dan so prišle presenetljive najdbe. Naslednje leto so začeli sistematična izkopavanja, ki so razkrila zgodnjesrednjeveško grobišče, katerega obseg še ni dokončno ugotovljen, gre pa gotovo za eno največjih v Italiji. Drugih 260 grobov je razporejenih v približno vzporedne vrste v smeri vzhod-zahod, glave pokojnikov so obrnjene proti zahodu (razen nekaj izjem), globina pa je v glavnem manj kot meter. Pokojniki, med katerimi so tudi langobardski vojščaki in ženske, imajo ob sebi pridatke različnih vrst: posodje, ščite in orožje ali pa glavnik in nož. Po cesti nadaljujemo do nove obvoznice mimo vasi. Pred nami se razprostira urejena pokrajina, prepredena s kanali ter vrstami grmovja in drevja. Na koncu pa pred topoli in drugimi drevesi, ki nakazujejo tok potoka Idrijca (Judrio), vidimo masivno zgradbo opuščene opekarne.

Naša pot se nato razcepi: do brega lahko pridemo po dveh različnih kolovozih, ki se odcepita od obvoznice na jugu (na naši levi) oziroma na severu (na desni).

Z obeh se zelo dobro vidi opekarna, velika, danes že precej propadla stavba s tovarniškim dimnikom. Prva opekarna, ki so jo zgradili na tem kraju, je stala malo stran, približno tam, kjer je pred današnjo stavbo travnik. Imela je peč vrste Hoffmann z 12 komorami oziroma peč s tehnologijo, ki je bila razširjena v drugi polovici 19. stoletja in je bila obenem prvi industrijski sistem proizvodnje opeke (komore za žganje opeke so bile razporejene v krogu in med seboj povezane, tako da se je lahko ogenj za žganje selil iz komore v komoro in ga med nalaganjem materiala ni bilo treba ugašati in spet prižigati). Obrat je bil last Tržačanov Wagnerja in Dachlerja. Odprla sta ga ob pravem času in na pravem kraju za tovrstno dejavnost (na Goriškem je bilo takrat okrog trideset opekarn). Kmalu sta se odločila za gradnjo novega, veliko večjega objekta (Hoffmanova peč s 24 komorami in tremi nadstropji za sušenje in obdelavo), ki se je ohranil do danes. Tovarna je nadaljevala dejavnost tudi po 1. svetovni vojni po zaslugi lokalnega posestnika Candussija, ki je povečal proizvodnjo in delovno silo ter dosegel vodilni položaj v panogi. Leta 1950 so tovarno zaprli zaradi težav, v katere je zašla, ko so se na trgu pojavili sodobnejši proizvodni sistemi.

Vse zgradbe, ki so tvorile industrijski kompleks, se niso ohranile: poleg obstoječih stavb je ta obsegal še dva dimnika, lope za sušenje in prostore za obdelavo gline. V okolici so bili še glinokopi, ki jih je sčasoma zalila voda in so danes jezerca, posejana na obeh straneh Idrijce (Judrio).

Potok Idrijca (Judrio), ki je od obvoznice oddaljen približno tristo metrov, je tu v zadnjem delu svojega toka. Malo niže se izliva v potok Ter (Torre), ki se tudi sam čez nekaj kilometrov izliva v Sočo. Nekoliko višje pa se v Idrijco (Judrio) izliva pritok Birša (Versa).

Informativa sull'uso dei cookie
Il presente sito web utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine cookie

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

1. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

2. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di terze parti
Visitando il sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (proprietario), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di "iframe", "plugin" o "script". Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente dai suddetti siti ed integrate nella pagina del sito ospitante.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (Google). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identià di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali tee rzi trattino le suddette informazioni per conto di Google

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie sopravvivono alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalià del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT